Poniżej przedstawiamy tabelę uprawnień poszczególnych typów użytkowników w systemie Versum.

Aby nadać pracownikowi odpowiedni poziom uprawnień, wybierz odpowiedni typ użytkownika podczas tworzenia nowego konta pracownika lub edycji pracownika który ma już konto. 


Więcej na temat tworzenia oraz edycji pracowników dowiesz się z artykułu Dodawanie, edycja i usuwanie pracowników.


  Administrator Recepcjonista Pracownik uprawnienia rozszerzone Pracownik uprawnienia podstawowe
Pulpit
Podgląd statystyk liczby wizyt tak tak ograniczone ⁴ ograniczone ⁴
Podgląd statystyk liczby nowych klientów tak tak nie nie
Podgląd statystyk obrotów salonu tak nie nie nie
Rejestr aktywności tak ograniczone ⁴ ograniczone ⁴ ograniczone ⁴
Lista najbliższych wizyt tak tak ograniczone ⁴ ograniczone ⁴
Podgląd stanu kasy tak tak nie nie
Zadania ograniczone ⁴ ograniczone ⁴ ograniczone ⁴ ograniczone ⁴
Kalendarz
Dostęp do własnego kalendarza tak tak tak tak
Dostęp do kalendarza innych pracowników tak tak tak nie
Dodawanie terminów w kalendarzu tak ograniczone ¹ ograniczone ¹ nie
Usuwanie terminów w kalendarzu tak ograniczone ¹ ograniczone ¹ nie
Edycja terminów w kalendarzu tak ograniczone ¹ ograniczone ¹ nie
Finalizowanie wizyt tak ograniczone ¹ ograniczone ¹ nie
Klienci
Przeglądanie danych klientów tak ograniczone ² ograniczone ² nie
Przeglądanie statystyk klientów tak tak nie nie
Dodawanie klientów tak tak tak nie
Usuwanie klientów tak tak tak nie
Edycja klientów tak

ograniczone ²

ograniczone ²

nie
Dodawanie grup klientów tak tak nie nie
Usuwanie grup klientów tak tak nie nie
Edycja grup klientów tak tak nie nie
Stosowanie filtrów tak ograniczone ³ ograniczone ³ nie
Usługi
Przeglądanie bazy usług tak tak tak tak
Dodawanie usług tak tak nie nie
Usuwanie usług tak tak nie nie
Edycja usług tak tak nie nie
Dodawanie branż i kategorii tak tak nie nie
Usuwanie branż i kategorii tak tak nie nie
Edycja branż i kategorii tak tak nie nie
Pracownicy
Przeglądanie danych pracowników tak tak tak ograniczone ⁴
Przeglądanie historii wizyt pracowników tak tak tak ograniczone ⁴
Przeglądanie grafików pracy pracowników tak tak tak ograniczone ⁴
Ustalanie grafików pracy tak tak nie nie
Dodawanie pracowników tak nie nie nie
Usuwanie pracowników tak nie nie nie
Edycja pracowników tak ograniczone ⁵ ograniczone ⁵ ograniczone ⁵
Edycja kolejności pracowników w kalendarzu tak tak nie nie
Statystyki
Przeglądanie raportu finansowego tak ograniczone ⁶ nie nie
Przeglądanie statystyk pracowników tak ograniczone ⁶ nie nie
Przeglądanie statystyk usług tak ograniczone ⁶ nie nie
Przeglądanie prowizji pracowników tak nie nie nie
Przeglądanie stanu kasy tak ograniczone ⁶ ograniczone ⁴,⁶ nie
Dodawanie wydatków i wpływów do kasy tak tak tak nie
Usuwanie wydatków i wpływów do kasy tak nie nie nie
Komunikacja
Przeglądanie komunikacji tak tak tak nie
Wysyłanie wiadomości masowych email tak tak nie nie
Wysyłanie wiadomości masowych SMS tak tak nie nie
Wysyłanie pojedynczych wiadomości email tak tak tak nie
Wysyłanie pojedynczych wiadomości SMS tak tak tak nie
Przeglądanie szablonów wiadomości tak tak tak nie
Dodawanie szablonów wiadomości tak tak nie nie
Usuwanie szablonów wiadomości tak tak nie nie
Edycja szablonów wiadomości tak tak nie nie
Magazyn
Przeglądanie danych produktów tak tak tak nie
Dodawanie produktów tak tak tak nie
Usuwanie produktów tak tak nie nie
Edycja produktów tak tak tak nie
Dodawanie zużycia produktów tak tak tak nie
Usuwanie zużycia produktów tak tak nie nie
Edycja zużycia produktów tak tak tak nie
Dodawanie sprzedaży produktów tak tak tak nie
Usuwanie sprzedaży produktów tak tak nie nie
Edycja sprzedaży produktów tak tak tak nie
Wprowadzanie dostaw tak tak tak nie
Usuwanie dostaw tak nie nie nie
Edycja dostaw tak tak tak nie
Podgląd wartości produktów w magazynie tak nie nie nie
Podgląd produktów o niskim stanie tak tak tak nie
Dodawanie dostawców tak tak tak nie
Usuwanie dostawców tak tak tak nie
Edycja dostawców tak tak tak nie
Dodawanie producentów tak tak tak nie
Usuwanie producentów tak tak tak nie
Edycja producentów tak tak tak nie
Ustawienia
Ustawienia kalendarza tak nie nie nie
Ustawienia grafików pracy tak tak nie nie
Ustawienia godzin otwarcia salonu tak tak nie nie
Ustawienia przypomnień tak nie nie nie
Ustawienia rezerwacji online tak nie nie nie
Ustawienia zakupów grupowych tak nie nie nie
Ustawienia etykiet wizyt tak tak nie nie
Ustawienia trybu ochrony danych tak nie nie nie
Ustawienia powiadomień tak nie nie nie
Ustawienia abonamentu i faktur tak nie nie nie
Program Versum Partner tak tak tak tak


Ograniczenia

¹ Istnieje możliwość zablokowania wprowadzania zmian w przeszłości
² Dane kontaktowe klientów mogą zostać ukryte (Tryb ochrony danych kontaktowych)
³ Brak dostępu do danych finansowych
⁴ Możliwy jest podgląd tylko swoich własnych danych
⁵ Możliwa jest edycja tylko swoich własnych danych
⁶ Dostępne są wyłącznie statystyki z bieżącego dnia