Wszystkie komentarze wystawione przez klientów znajdują się w wizytówce salonu na portalu Moment.pl oraz w dziale łączność > komentarze. Czasem jednak potrzebne jest sprawdzenie komentarzy wystawionych albo przez konkretnego klienta, albo na temat danej usługi, danego pracownika, itd. 


Komentarze można znaleźć:

 1. W systemie:

  zakładka komentarze na karcie klienta (klienci > karta klienta > komentarze) - lista wszystkich komentarzy wystawionych przez danego klienta:  dział statystyki > raport komentarze - średnia ocen oraz ilość komentarzy, sumarycznie, w podziale na pracowników oraz w podziale na usługi w wybranym okresie

  dział łączność > zakładka komentarze - lista wszystkich wystawionych komentarzy

  - dział usługi - na karcie usługi, dostępnej po kliknięciu w nazwę usługi na liście usług, znajduje się lista komentarzy wystawionych dla tej usługi

 2. W wizytówce salonu na portalu Moment.pl:

 3. Na koncie klienta na portalu Moment.pl:

  -
  zakładka moje konto > komentarze - lista komentarzy, które wystawił zalogowany klient.