Oprócz domyślnych prowizji dla pracownika na usługach, produktach i bonach, Versum pozwala na ustalenie stawek prowizji dla konkretnych usług, produktów oraz kategorii usług. Nazywane są one "wyjątkami", ponieważ w przeciwieństwie do domyślnych prowizji pracownika dotyczą wyłącznie konkretnych produktów, usług lub kategorii, dla których zostały zdefiniowane.


Hierarchia stawek prowizji


Domyślne prowizje dotyczą stawek pracownika dla wszystkich usług, produktów lub bonów. Jeśli dodano wyjątek dla kategorii, to zdefiniowana w wyjątku stawka jest nadrzędna względem domyślnej stawki dla pracownika. Z kolei wyjątek dla konkretnej usługi jest nadrzędny względem wyjątku dla kategorii.

Przykładowy scenariusz:
Dla pracownika ustalono domyślną prowizję od sprzedanych usług w wysokości 10% oraz wyjątki dla kategorii „Fryzjerstwo” - 15% oraz dla usługi „Strzyżenie damskie” - należącej do tej kategorii - 20%. Jeśli pracownik wykona usługę „Strzyżenie damskie”, naliczona zostanie prowizja w wysokości 20%. Jeśli pracownik wykona dowolną inną usługę z kategorii „Fryzjerstwo”, prowizja wyniesie 15%. Jeśli pracownik wykona usługę nienależącą do kategorii fryzjerstwo, prowizja wyniesie 10%.


Aby ustalić prowizję pracownika dla konkretnych usług, produktów i kategorii:

 1. Kliknij przycisk ustawienia w głównym menu po lewej stronie
 2. Kliknij przycisk pracownicy:
 3. W menu po lewej stronie, kliknij zakładkę Prowizje pracowników: 4. Kliknij nazwisko pracownika, dla którego chcesz ustalić prowizję:


 5. Wyświetlone zostanie podsumowanie ustawień prowizji pracownika. Kliknij przycisk konfiguruj prowizje w prawym górnym rogu:

 6. W sekcji Wyjątki, kliknij przycisk dodaj wyjątek dla usługi, lub dodaj wyjątek dla kategorii usług, w zależności od tego którą stawkę prowizji chcesz zdefiniować (jeśli dodano już wcześniej wyjątki, możesz edytować je bezpośrednio na liście):


  Aby ustalić prowizję dla produktów, w pierwszej kolejności kliknij zakładkę Produkty:

 7.  Wybierz z listy usługę, produkt lub kategorię

  Wskazówka: wyjątek dla konkretnej usługi jest nadrzędny wobec wyjątku dla kategorii (nadpisuje go). Przykładowo jeśli ustalisz stawkę dla kategorii "Fryzjerstwo" wynoszącą 10% oraz stawkę dla usługi "Strzyżenie damskie", znajdującej się w tej kategorii, wynoszącą 15%, prowizja obliczona zostanie na podstawie stawki dla usługi i wyniesie 15%. Zarówno stawki dla usług, jak i kategorii mają pierwszeństwo w stosunku do domyślnej stawki prowizji pracownika (stawka dla usługi > stawka dla kategorii > domyślna prowizja pracownika)

 8. W kolumnie Prowizja, wpisz liczbową wartość prowizji
 9. W kolumnie Typ prowizji, określ czy prowizja ma być procentowa czy kwotowa
 10. Aby dodać kolejny wyjątek, powtórz kroki 5-8, wybierając kolejne usługi, produkty i kategorie
 11. Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk zapisz.


Zobacz również:

Naliczanie prowizji pracownikom - domyślne stawki prowizji >>

Raport prowizji pracowników >>